روده تحریک پذیر  دارای چهار زیر گروه میباشد که در زیر مشخص شده است:

اول ، سندرم روده تحریک پذیر   یبوستی است (که در بیشتر از ۲۵% اوقات مدفوع بیمار سفت یا توده ای میباشد و در کمتر از ۲۵% موارد مدفوع اسهالی میباشد).

گروه دوم ، روده تحریک پذیر اسهالی می باشد (در بیشتر از ۲۵% موارد مدفوع اسهالی میباشد و در کمتر از ۲۵% موارد مدفوع خشک یا توده ای می باشد).

گروه سوم ، روده تحریک پذیر   مختلط است (در بیشتر از ۲۵% موارد مدفوع خشک یا توده ای می باشد و در بیشتر از ۲۵% موارد مدفوع اسهالی می باشد ).

گروه چهارم ، حالتی که هیچ کدام از موارد سه گانه فوق را در بر نمی گیرد این یک حالت غیر طبقه بندی شده می باشد.
اگر بخواهیم یکی از معایب معیارهای تشخیصی  Rome را نام ببریم این است که این معیار تأکید بیش از حد بر روی درد شکمی دارد و بر روی اسهال بعد ازغذا خوردن، احساس دفع بعد از خوردن غذا ، درد شکمی بعد از خوردن غذا تاًکید چندانی ندارد. با توجه به همین دلایل بیشتر محققان همچنان از معیارهای تشخیصی  Manning یا استفاده از هر دو سیستم Manning و Rome مورد استفاده قرار میدهند . معیار دیگر برای تشخیص بیماری درمان ibs  می توان معیارهای تشخیصی Kruis را مورد برسی قرار داد که البته از آن زیاد استفاده نمی شود.

 

برخی مطالعات به ارزیابی دقت معیارهای تشخیصی Rome و Manning پرداخته اند . گرچه در این مطالعات ، حساسیت و اختصاصی بودن این معیارهای تشخیصی بالا بوده است اما نتایج ، متغیر بوده اند و همین موضوع احتمالا سبب تغییراتی دراین معیارها در آینده خواهد شد. علاوه بر این ، ارزش پیش بینی کننده این معیارها بسته به میزان شیوع درمان آی بی اس و بیماریهای ارگانیک در جامعه مورد مطالعه ، متفاوت بوده است .

ناراحتی شکمی عود کننده ، به صورتی که حداقل سه بار در ماه در سه ماه گذشته همراه با دو یا بیشتر از معیارهای زیر :

۱- بعد از اینکه اجابت مزاج صورت می گیرد درد شکمی بهبود می یابد.

۲- با تغییر در دفعات اجابت مزاج دردهای شکمی شروع می شود.

۳- با تغییر در قوام مدفوع درد شکمی شروع می شود.

این شکایات حداقل از شش ماه قبل شروع شده باشند و معیارها می بایستی حداقل در سه ماه اخیر تکمیل شده باشند.