روده تحریک پذیر  دارای چهار زیر گروه میباشد که در زیر مشخص شده است:
اول ، سندرم روده تحریک پذیر   یبوستی است (که در بیشتر از ۲۵% اوقات مدفوع بیمار سفت یا توده ای میباشد و در کمتر از ۲۵% موارد مدفوع اسهالی میباشد).
گروه دوم ، روده تحریک پذیر اسهالی می باشد (در بیشتر از ۲۵% موارد مدفوع اسهالی میباشد و در کمتر از ۲۵% موارد مدفوع خشک یا توده ای می باشد).
گروه سوم ، روده تحریک پذیر   مختلط است (در بیشتر از ۲۵% موارد مدفوع خشک یا توده ای می با ...