در نبودن هرگونه مارکر بیولوژیک برای تشخیص بیماری  روده تحریک پذیر ، تلاش هایی برای استاندارد کردن معیارهای تشخیصی بیماری درمان ibs  طبق شکایات بالینی صورت گرفته است. این تلاش برای اولین بار در سال ۱۹۷۰ توسط Manning صورت گرفت . این شکایات شامل دفع موکوس و احساس دفع ناکافی ، رفع درد شکمی بعد از اجابت مزاج ، مدفوع شل و مکرر با شروع درد شکمی می شدند . در گزارش بعدی طبق استفاده از این شکایات در ۳۶۱ بیمار سر پایی بود که در نهایتاً ۸۱ نفر از آنها بیماری سندرم روده تحریک پذیر  ...