• داروی اعصاب

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • کپسول کولوفک-قرص ریفاکسیمین

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • زیاد تاثیر نکرده

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • خیلی داروی شیمیایی مصرف کردم به بهبودی نسبی رسیدم ولی بعدها چند روز از قطع دارو به شرایطی قبلی برگشتم

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • دایمیتیکون، کلیدینیوم سی و....

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • با مصرف کلاسید و کولپرمین یه نقطه عطف در بیماریم رسیدم و خیلی بهتر شدم.

  من با استفاده از این روش 30 درصد به سلامتی رسیدم.
 • کولوفک ریتارید

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • مبورین خوب بوده فقط برای چند روز

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 4 از 7 صفحه