• نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • دم کرده ی زنجبیل و عسل مصرف می کردم ولی تاثیری نداشت

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 4 از 4 صفحه