• Dsdfgdwefgggewdf

  من با استفاده از این روش 100 درصد به سلامتی رسیدم.
 • طب سوزني دل دردمو بهتر كرده

  من با استفاده از این روش 70 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نداشتم

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • امتحان نکردم

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نسبتا خوب بوده

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تاثیر گذار بود کمی

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ولبل

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • سوزن

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 1 از 16 صفحه