• امتحان نکردم

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ولبل

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه نکردم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نداشتم؛ و تجربه طب سوزنی ندارم؛ تشکر

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • قبلا برای وزوز گوش یا تینیتوس که از 12 سالکی با منست طب سوزنی میکردم ولی برای این مسله نکردم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تابحال نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 1 از 5 صفحه