• Dsdfgdwefgggewdf

  من با استفاده از این روش 100 درصد به سلامتی رسیدم.
 • امتحان نکردم

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نسبتا خوب بوده

  من با استفاده از این روش 40 درصد به سلامتی رسیدم.
 • سوزن

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تاثیر گذار بود کمی

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ولبل

  من با استفاده از این روش 20 درصد به سلامتی رسیدم.
 • گرفتید ننویسید استفاده نکر.... و غیره وقتی تجربه ای نیست چه بنویسم

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه طب سوزنی داشته ام ولی تنها برای مدت کوتاهی بهبود پیدا کرد و بعد به حالت قبل برگشت

  من با استفاده از این روش 10 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 1 از 12 صفحه