• تجربه نکرده

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تب سوزنی انجام ندادم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه استفاده از طب سنتی ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه طب سوزنی نداشته ام

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نچ

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه شو ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 3 از 3 صفحه