• نمیدونم چیه و تجربه ای ندارم در این مورد.

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تو این ۶ سال از تنقیه با اب گرم استفاده کردم که واقعا میگم تجربش نکنید علت بیمارمم اصلا همینه بدون تنقیه نمیتونستم دفع داشته باشم که همین تنقیه بیش از حد به رودم اسیب میزد

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • امتحان نکردم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • خیر به این حد نیست

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ندارم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 2 از 3 صفحه