• فعلا در حال مطالعه و تحقیق هستم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تجربه نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • توی این زمینه هیچ تجربه ای ندارم.

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • ااااال

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نمیدونم چیه و تجربه ای ندارم در این مورد.

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • خیر به این حد نیست

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
 • نداشتم

  من با استفاده از این روش 0 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 3 از 7 صفحه