• تفریح. خوش گزرانی رو بیشتر کنید

  من با استفاده از این روش 60 درصد به سلامتی رسیدم.
 • استفاده از تنظیم تنفس در مواقع استرس

  من با استفاده از این روش 60 درصد به سلامتی رسیدم.
 • تفکر مثبت و مشغول کردن ذهن با کارهای متفرقه

  من با استفاده از این روش 60 درصد به سلامتی رسیدم.
 • به موقع خوابیدن(و خوردن ترد نمکی هنگام رفلاکس)

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • عدم توجه به بیماری و رفتن در سن شما را عادت میدهد به شرایط به وجود آمده

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • اشنایی ندارم

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • با ترک خودارضایی اثرات این بیماری خیلی کم می شود

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
 • پرهیز از خوردن غذاهای چرب ولبنیات

  من با استفاده از این روش 50 درصد به سلامتی رسیدم.
صفحه 2 از 8 صفحه