نام کاربری: y_kafi69
بازدید 30
نوع بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • ال جی
علائم بیماری من
 • یبوست
 • اسهال
 • عدم تخلیه
 • صدای شکم
 • نفخ
 • درد دل
 • تهوع
 • استرس
 • کم اشتهایی
 • پر اشتهایی
توضیحات کلی درباره بیماری من و داستان زندگی:

سلام

تجربه مصرف دارو های شیمیایی

سلدابلزیزر

من با استفاده از این روش 60% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه مصرف دارو های سنتی

درزززطط ارز

من با استفاده از این روش 60% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه رژیم غذایی

ارز دزز

من با استفاده از این روش 60% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه ورزش کردن

ابزر ررززط

من با استفاده از این روش 20% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه طب سوزنی

للثدسو

من با استفاده از این روش 20% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از تنقیه

دسرقرس سدسر

من با استفاده از این روش 30% درصد به سلامتی رسیدم.
تجربه استفاده از روش های خاص

دسدسرس

من با استفاده از این روش 50% درصد به سلامتی رسیدم.
ibs30.ir/user/y_kafi69